Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden en Disclaimer

 

Door gebruik te maken van Gardameer-aanbiedingen.nl verklaart U zich akkoord met onderstaande Algemene en Gebruiks-voorwaarden en Disclaimer.
 
Gardameer-aanbiedingen functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen diensten, produkten of aanbiedingen die betrekking hebben op het Gardameer en omgeving kan plaatsen. Gardameer-aanbiedingen is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Gardameer-aanbiedingen dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn alleen toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht. 
 
Gardameer-aanbiedingen probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Gardameer-aanbiedingen is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Gardameer-aanbiedingen (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 
Verwijzingen naar websites of diensten van derden 
 
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, foto of button) naar de websites van derden. Gardameer-aanbiedingen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Gardameer-aanbiedingen promoot de Gardameer-aanbiedingen website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites. 
 
Het is niet toegestaan de website van Gardameer-aanbiedingen of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gardameer-aanbiedingen, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 
Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels van Gardameer-aanbiedingen
Gardameer-aanbiedingen behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Gardameer-aanbiedingen in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Gardameer-aanbiedingen, onverminderd het recht van Gardameer-aanbiedingen om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Gardameer-aanbiedingen kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing): 
 
•verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het eventuele advertentietarief, 
•schorsing van het account, 
•beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),
•verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. 
 
Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:
 
•advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden, 
•advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst, 
•(betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden, 
•advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden, 
•advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
*advertenties die in strijd zijn met de Nederlandse wet of algemeen fatsoen
*advertenties waarin gestolen artikelen, drugs en medicijnen worden aangeboden
*pornografische, erotische, sex en contact-advertenties
•gebruikers die adverteerders of bezoekers benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Gardameer-aanbiedingen, 
•gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers; 
•gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen. 
 
Regels voor het plaatsen van een advertentie
 
•U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels. 
•Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
•Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
•Het is niet toegestaan advertenties op Gardameer-aanbiedingen te plaatsen anders dan door Gardameer-aanbiedingen aangegeven.
•Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
•Een advertentie plaatsen is voor alle  rubrieken tot 1 janauri 2013 geheel gratis. Na 1 januari 2013 worden voor het plaatsen van nieuwe advertenties in een aantal rubrieken een (kleine) vergoeding in rekening gebracht.
•Uw advertentie blijft 60 dagen zichtbaar op Gardameer-aanbiedingen.nl. U kunt de advertentie natuurlijk zelf eerder verwijderen.
•Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief. 
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
•Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s of video's waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
•Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
•Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
•Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Gardameer-aanbiedingen. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan. 
 
Voor de plaatsing van een advertentie bent u vanaf 1 januari 2013 in bepaalde gevallen een bedrag verschuldigd aan Gardameer-aanbiedingen. Het bedrag wat u verschuldigd bent is afhankelijk van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Sommige rubrieken zijn gratis en voor andere geldt een vaste (kleine) vergoeding. De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. 
 
Bescherming intellectuele eigendom
 
Op Gardameer-aanbiedingen wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland en Italië. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Gardameer-aanbiedingen verwijderd.
 
Disclaimer - Uitsluiting van aansprakelijkheid
 
Alle informatie op Gardameer-aanbiedingen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op Gardameer-aanbiedingen.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor op Gardameer-aanbiedingen verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Gardameer-aanbiedingen.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Gardameer-aanbiedingen.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.
 
Beschikbaarheid
 
Wij spannen ons in om Gardameer-aanbiedingen.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Gardameer-aanbiedingen.nl.
 
Hyperlinks
 
Hyperlinks op Gardameer-aanbiedingen.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan ons. Wij bieden geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door ons worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Gardameer-aanbiedingen.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Gardameer-aanbiedingen.nl verwijzen.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Gardameer-aanbiedingen.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.